Stavba rozhledny

Stavba rozhledny na Velkém Lopeníku zahájena
Stavba rozhledny na Velkém Lopeníku zahájena
Stavba rozhledny na Velkém Lopeníku zahájena
Stavba rozhledny na Velkém Lopeníku zahájena
Stavba rozhledny na Velkém Lopeníku zahájena
Velký Lopeník, rozhledna, výkopové práce
Stavba rozhledny na Velkém Lopeníku zahájena
Velký Lopeník, rozhledna, betonování
Stavba rozhledny na Velkém Lopeníku stav k 5.11. 04
Stavba rozhledny na Velkém Lopeníku zahájena
Stavba rozhledny na Velkém Lopeníku zahájena
Stavba rozhledny na Velkém Lopeníku zahájena
Stavba rozhledny na Velkém Lopeníku zahájena
Stavba rozhledny na Velkém Lopeníku zahájena
Stavba rozhledny na Velkém Lopeníku zahájena
Stavba rozhledny na Velkém Lopeníku zahájena
Stavba rozhledny na Velkém Lopeníku zahájena
Stavba rozhledny na Velkém Lopeníku zahájena
Lopeník, rozhledna
Lopeník, rozhledna
Lopeník, rozhledna
Lopeník, rozhledna
Lopeník, rozhledna
Lopeník, rozhledna
Lopeník, rozhledna
Lopeník, rozhledna
Lopeník, rozhledna
Lopeník, rozhledna
Lopeník, rozhledna
Rozhledna Lopeník
Rozhledna Lopeník
Rozhledna Lopeník
Rozhledna Lopeník
DALŠÍ INFORMACE: Rozhledna Lopeník